nakliyat sigortam

SIKÇA SORULAN SORULAR

ANASAYFA SİGORTA BİLGİLENDİRMELERİ SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Emtea Nakliyat Sigortası Neleri Kapsar?

Sigortaya konu olan emteanın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir.

Emtia (yük) sigorta poliçesinde, sigortayı yaptıran kişiye sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kar vb. gibi bazı gider kalemlerini de sigortalatabilme imkanı sunmaktadır.

Emtea Nakliyat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Yük sigortaları için yaygın olarak kullanılan başlıca 3 teminat vardır.

-Geniş Teminat: verilen bu teminat aşağıdaki istisnalar haricindeki bütün rizikoları teminat altına alır.

İstisnalar

Kasti Hareket: Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen zıya, hasar veya masraf

Olağan Hasarlar: Sigortalı şeyin olağan akması, olağan ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması

Ambalajlanma ve Hazırlanma Yetersizlikleri : Sigortalı şeyin ambalajlama veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun neden olduğu zıya, hasar veya masraf

Gizli Kusur: Sigortalı şeyin gizli kusuru (zatiaybı) veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar veya masraf

Gecikme: Temin edilmiş bir rizikodan ileri gelse dahi yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraf

Mali Yükümlülükleri Yerine Getirememe: Geminin donatanları, idarecileri, kiracıları veya işleticilerinin ödeme gücünü yitirmesi veya mali yükümlülüklerini yerine getirememesinden doğan zıya, hasar veya masraf

Kasti Zarar: Herhangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili sonucu sigortalı şeye veya herhangi parçasına bilerek verilen zarar yahut bilerek yok etme

Savaş Silahından Doğan Zararlar: Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da diğer benzer reaksiyon veya radyoaktif güç ya da madde kullanan herhangi bir savaş silahının her türlü düşmanca kullanımından doğan zıya, hasar veya masraf

Savaş ve grev : Savaş ve grev durumu

- Dar Teminat : Karayolunda Kamyon Klozu, Demiryolunda Demiryolu Klozu ile verilen bu teminat taşıma aracının batması, karaya oturması, çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması vb. sonucu taşınan yüke gelebilecek zıya ve hasarı karşılar.

-Tam Zıya Teminatı: Tam Zıya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının zıyaı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen zıyaını temin eder.

Emtia Nakliyat (yük) Sigortalarının Fiyatlandırılmasında Rol Oynayan Etkenler Nelerdir?

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.

- Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi

- Sefer

- Taşıma aracı

- Teminatın kapsamı

Kıymet Sigortaları Neleri Kapsar?

Deniz, kara veya havayolu ile kişiler beraberinde taşınan nakit para, külçe altın, gümüş ve bunlardan basılmış para veya sikke, mücevher, tahvil, bono, senet, çek gibi değerli kağıtlar ile döviz ve efektiflerin nakillerinde kıymet poliçeleri yaptırılır.

Bu tip sigortalarda sevkiyat kişiler refakatinde yapılıyorsa, ''Kıymet Poliçesi Genel Şartları, silahlı gasp ve soygun dahil, ancak memur emniyeti suistimali hariç” şartı uygulanır. Eğer sevkiyat posta yoluyla yapılıyorsa, bu şarta “her türlü kısmen ve tamamen çalınma, adem-i teslim ve kaybolma hariç” ibaresi eklenir.

Abonman Poliçesi Nedir?

Abonman poliçesi, yangın, hırsızlık ve nakliyat sigortalarında uygulanan özel bir poliçe türüdür.

Abonman Poliçesinin Çeşitleri Nelerdir?

-YANGIN ( İŞYERİ SİGORTALARI) ABONMAN

Yangın ve hırsızlık sigortalarında abonman poliçe, mal miktarı sürekli olarak değişen,azalan ya da çoğalan ticari ve endüstriyel işletmeler için geliştirilmiştir. Özellikle stoklar için söz konusu olan bir 'eksik sigorta önleme' yoludur. Ticari ve endüstriyel işletmeler, genellikle sigorta bedellerini belirlemede güçlük çeker. Bu nedenle sigorta bedelinin sigorta değerine uygunluğunu sağlamak son derece güçtür. Sigorta bedeli mal miktarı düşükken belirlenirse hasarın, mal miktarı yüksek iken meydana gelmesi durumunda sigorta tazminatı hasardan düşük olacaktır. Yani eksik sigorta söz konusu olacaktır. Sigorta bedeli, mal bedeli yüksekken belirlenirse fazla prim ödenecektir. Yani, aşkın sigorta söz konusu olacaktır. İşte bu sakıncaları giderebilmek için 'abonman poliçeleri' geliştirilmiştir. Kısacası abonman poliçeleri, sigortalının fazla prim ödemesini engellerken en yüksek değer üzerinden güvence alınmasını sağlar. Ancak hırsızlık sigortasında abonman poliçe yapılabilmesi için sigortalının aynı sigorta şirketinde bir yangın poliçesi olması ve abonman poliçesinin süresinin yangın poliçesinin süresini geçmemesi zorunludur.

-NAKLİYAT EMTİA SİGORTALARI ABONMAN

Nakliyat sigortası abonman poliçesinde ise sigortalı, bütün sevkiyatını sözleşmeyi yaptığı şirkete sigortalamayı taahhüt etmektedir. Sözleşme süresince, en az 5 sevkiyatın yapılarak sigorta ettirilmiş olması ve en az belli bir miktar prim ödemenin taahhüt edilmesi gerekir.Abonman sözleşmesi yapılmış olmasına karşın bu hususların gerçekleşmemesi durumunda herhangi bir işlem yapılmaz. Gerçekleştirilen sevkiyat miktarının daha çok olması durumunda ise 'çokluk indirimi' uygulanır. Sigortalı, her sevkiyatını bildirerek sigorta ettirmekle yükümlüdür; abonman sözleşme ile bildirilmeyen sevkiyat güvence altına alınmış olmaz.

Abonman Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi Nasıldır?

Abonman poliçesi, sigorta bedeli belirli bir tutarın üzerindeki rizikolar için düzenlenir. Bu tutara abonman limiti denir. Abonman limitinin altındaki rizikolar için abonman poliçesi kesilmez. Sigortalı, sigorta devresi içinde elinde bulunabilecek en yüksek mal miktarının değerini belirler ve bu tavan (abonman limiti) üzerinden bir abonman poliçesi alır. Bu değer sigortacının azami sorumluluk düzeyini gösterir. Sigorta şirketi, bu azami sorumluluk miktarının karşılığı olarak hesaplanan primin belirli bir oranını (%40'ını) peşin tahsil eder. Peşin alınan bu prime depo primi denir. Daha sonra sigortalı ticari ya da endüstriyel kuruluş, poliçe süresince günlük mal mevcutlarının değerini gösteren aylık listeleri sigorta şirketine verir. Abonman poliçesinin süresi bir yıldan fazla ve üç aydan az olamaz. Sigorta süresi sonunda sigorta şirketi bu aylık listelerin ortalamasını bularak prim tahakkuk ettirir ve peşin alınan kısmı (depo primi) bundan düşer.

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları Nelerdir?

Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşımacılık yapan nakliyatçı firmaların, taşıdıkları malın sahibine karşı büyük sorumlulukları vardır. Taşıma konusu malların, taşıyıcının sorumluluğundayken herhangi bir tehlikeye maruz kalması, hasar veya zıyaa uğraması neticesinde ortaya çıkan taşıyıcının sorumluluğu, bir limit dahilinde bu sigorta ile teminat altına alınır.

Ülkemizde Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları iki şekilde uygulanmaktadır. Birincisi CMR denilen “karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı sözleşmesi” ile ilgili hukuki sorumluluk sigortası, ikincisi de yurtiçi taşıyıcı mali mesuliyet sigortasıdır.

Hava Yolu Taşımacılığı Birlikleri Nelerdir?

IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı )

ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu)

AACO (Arap Hava Taşıma Birliği)

Nakliyat Sigortalarının Yaptırılması Bir Zorunluluk mudur?

Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir.

Kimler Nakliyat Sigortasından Yararlanabilir ?

Üretim yapan firmalar

Uluslararası firmalar

Dış ticaret firmaları

Yurtiçi nakliyat yapan firmalar

Lojistik şirketleri

Bitmiş ürün satan firmalar

Nakliyat Poliçelerinde Kullanılan Özel Şartların (klozların) Amacı Nedir?

Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.

Yat Sigortaları Teminat Kapsamı Nedir?

Yat poliçesiyle sadece sizin yatınıza değil, belirli bir limite kadar, çarpıştığınız diğer yat veya rıhtımların veyahut 3. şahısların başına gelebilecek tüm risklere karşı da teminat verir.

Tekne Sigortalarının Fiyatlandırılmasında Rol Oynayan Etkenler Nelerdir?

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.

- Teknenin cinsi

- Teknenin sigorta bedeli

- Teknenin yaşı ve tonajı

- Teminatın kapsamı

- Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı

SIKÇA SORULAN SORULAR