nakliyat sigortam

EK TEMİNATLAR

ANASAYFA SİGORTA BİLGİLENDİRMELERİ EK TEMİNATLAR

EK TEMİNATLAR

Tam Ziya ve Dar Teminata ek olarak;

- Nakliyat sırasında, sevk aracı üzerinde malların yer değiştirmesi sonucu hasarlanması, (yetersiz ambalaj, yanlış yükleme ve hatalı istifleme hariç)

- Kısmen veya tamamen çalınma, kaybolma, eksiklik, hırsızlık, ademi teslim (teslim edilememe) ile boşaltma limanlarındaki gümrük depolarında 60 günlük (uçak için 30 gün) bekleme sırasında doğacak rizikoları kapsar.

• Harp ve Grev Teminatı

Harp ve Grev rizikoları, yukarıda belirtilen klozlarda hariç tutulmuş olup, ancak ayrıca istenildiği takdirde, INSTITUTE WAR CLAUSES (CARGO) ile “Harp rizikoları”, INSTITUTE STRIKES CLAUSES (CARGO) ile “Grev, Lokavt, Kargaşalık”, H.H.K.N.H., “Sabotaj ve Terör” rizikoları bir ek primle teminata ayrıca dahil edilebilir.

• Soğutma ve Havalandırma Aygıtlarında 24 Saatlik Arıza Klozu

Frigorifik araçlarla yapılacak taşımalarda (özellikle yaş meyve, sebze, et, balık, süt ve süt ürünleri v.b.) soğutma ve havalandırma cihazının arızalanması sonucu 24 saatten fazla süreyle çalışmaması veya çalıştırılamaması halinde meydana gelebilecek “bozulma, kokma, çürüme” v.b. hasarlar da bir ek primle ayrıca teminata dâhil edilebilir.

Teminat Dışı Haller

Yasa dışı ve gizli ticaret, kaçakçılık, kanunlara aykırılık, Malın kendi özelliğinden (kusurundan) kaynaklanan hasarlar, Sigortalı tarafından yapılan yanlış yükleme ve istifleme ile ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar, nem, rutubet ve atmosferik şartların etkileri, olağan akma, fire, aşınma, oksitlenme v.b., fare, sızan, kurt ve haşerelerin neden olduğu hasarlar, nedeni ne olursa olsun gecikmeden kaynaklanan hasar ve tazminat, temin edilmiş bir rizikodan ileri gelmedikçe; elektrik, elektronik ve mekanik arızalar, kimyasal, biyolojik, manyetik silahlar ve siber saldırı rizikoları.

Yetki ve Yükümlülükler

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarafların Yetki ve Yükümlülükleri

• Riziko gerçekleştikten sonra, tarafların bütün hakları saklı kalmak koşulu ile her türlü koruma önlemlerini almaya veya bunların alınmasını istemeye, gözetmeye veya bunlara girişmeye yahut başlamaya sigortalı veya sigorta ettiren zorunlu, sigortacı da yetkilidir. Sigortacının bu eylemlerinden dolayı ödeme yükümlülüğünü peşinen kabul ettiği ileri sürülemez.

• Sigortalı veya sigorta ettiren bu konularda sigortacı ile tam bir işbirliği yapmak, bu önlemlerin alınmasına yardım etmek için elindeki bütün belge ve bilgileri sigortacıya vermekle yükümlüdür.

• Bundan başka, sorumlu üçüncü kişilere karşı rücu haklarını korumak üzere, bütün önlemleri zamanında almak ve gerekli işlemleri yapmak için, sigortalı veya sigorta ettiren, sigortacı ile koşulsuz işbirliği yapmakla yükümlüdür. Sigorta ettiren veya sigortalı bu maddede sayılan yükümlülükleri yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktarında bir artış olursa bu kısım sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir.

EK TEMİNATLAR